Ochrana osobních údajů

Ve společnosti DDZ cars s.r.o. řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané "GDPR".

Tyto www stránky se zabývají primárně pronájmem automobilů. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, dokončíte objednávku), tak automaticky. 

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na náš email info@chcikabrio.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě aktivního pronájmu vaše data vymazat nemůžeme.
Není-li to výslovně uvedeno, DDZ cars s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Základní ustanovení
1.
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR").
Provozovatel pro ČR :
DDZ cars s.r.o. IČ:07073771, se sídlem Lidická 217, 742 83 Klimkovice (dále jen: "správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Lidická 217, 742 83 Klimkovice
email: info@chcikabrio.cz
telefon: +420 721 852 033
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval ověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření  a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování půjčovny vozidel a další služby v souvislosti s provozováním půjčovny vozidel, zajišťující marketingové služby,za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.

Vaše práva
1.
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený
v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, zálohy, antivirový program.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Závěrečná ustanovení
1.
Odesláním e-mailu, objednávkového formuláře na pronájem vozidla potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste
správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.